วาสลีน® ไวท์ แอนด์ ดราย โรลออน

วาสลีน® ไวท์ แอนด์ ดราย โรลออน
  • ใหม่ ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นใต้วงแขน สูตรไวท์เทนนิ่ง ครัง้ แรกของโรลออนจำก วำสลีน ที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงคลินิกว่ำสำมำรถฟื ้นบำรุงลำ้ ลึก 20 ชัน้ ผวิ เพื่อผิวใต้วง แขนขำวกระจ่ำงใสขึน้ อย่ำงเห็นได้ชัดใน 3 วนั
  • กำรถอนและโกนเป็นกำรทำร้ำยลึกลงไปที่ชัน้ ผิวของใต้วงแขน… ซงึ่ เป็นต้นเหตุของผิว คลำ้ เสีย วำสลีน โรลออน เท่ำนัน้ ที่มีส่วนผสมของวิตำมินบี 3 - คอลลำเจนบูสเตอร์ ที่ช่วย ยับยัง้ กำรก่อตัวของผิวคลำ้ เสียใต้ชัน้ ผิว พร้อมทัง้ ลดเหงื่อและระงับกลนิ่ ใต้วงแขน ยำวนำนกว่ำ 48 ชม. ให้คุณแห้งสบำย สดชื่นยำวนำนตลอดวัน

ไวท์ แอนด์ ดราย โรลออน

  • พลังแห่งการฟื้นบำรุงเพื่อผิวใต้วงแขนกระจ่างใสกว่าใน 3 วัน
  • แห้ง สดชื่นตลอดวัน
  • บำรุงใต้วงแขนล้ำลึก 20 ชั้นผิว
  • พร้อมส่วนผสมเฉพาะตัวของคอลลาเจน และวิตามิน E
  • ปกป้อง 48 ชม.

เหมาะสำหรับ: ผิวใต้วงแขนคลำ้ เสีย เหงื่อออกงำ่ ย

ส่วนประกอบ

Water, Ethylhexyl Salicylate, Glycerin, Stearic Acid, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Glycol Stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dimethicone, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Potassium Hydroxide, Caprylyl Glycol, Carbomer, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, Perfume, Sodium Hydroxide, Stearamide AMP, Maltodextrin, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, BHT, Sodium Benzoate

 

×