วาสลีน® ไวท์ แอนด์ สมูท โรลออน

วาสลีน® ไวท์ แอนด์ สมูท โรลออน
  • ใหม่ ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นใต้วงแขน สูตรไวท์เทนนิ่ง ครัง้ แรกของโรลออนจำกวำ สลีน ที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงคลินิกว่ำสำมำรถฟื ้นบำรุงลำ้ ลึก 20 ชัน้ ผิว เพื่อผิวใต้วงแขนขำว กระจ่ำงใสขึน้ อย่ำงเห็นได้ชัดใน 3 วนั
  • กำรถอนและโกนเป็นกำรทำร้ำยลึกลงไปที่ชัน้ ผิวของใต้วงแขน… ซงึ่ เป็นต้นเหตุของผิวคลำ้ เสีย วำสลีน โรลออน เท่ำนัน้ ที่มีส่วนผสมของวิตำมินบี 3 - คอลลำเจนบูสเตอร์ ที่ช่วยยับยัง้ กำรก่อตัวของผิวคลำ้ เสียใต้ชัน้ ผิว พร้อมทัง้ ลดเหงื่อและระงับกลนิ่ ใต้วงแขนยำวนำนกว่ำ 48 ชม. ให้คุณแห้งสบำย สดชื่นยำวนำนตลอดวัน

ไวท์ แอนด์ สมูท โรลออน

  • พลังแห่งกำรฟื้นบำรุงเพื่อผิวใต้วงแขนกระจ่ำงใสกว่ำใน 3 วัน
  • ผิวเนียนนุ่มและกระชับ
  • บำรุงใต้วงแขนลำ้ ลึก 20 ชัน้ ผิว
  • พร้อมส่วนผสมเฉพำะตัวของคอลลำเจน และโอเมก้ำ 6
  • ปกป้อง 48 ชม.

เหมาะสำหรับ: ผิวใต้วงแขนคลำ้ เสีย ไม่เรียบเนียน ผิวแห้ง

ส่วนประกอบ

Water, Ethylhexyl Salicylate, Glycerin, Stearic Acid, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Glycol Stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dimethicone, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Potassium Hydroxide, Caprylyl Glycol, Carbomer, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, Perfume, Sodium Hydroxide, Stearamide AMP, Maltodextrin, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, BHT, Sodium Benzoate

 

×